Bunele Practici de Sănătate și Siguranță Ocupaționale în Industria Cimentului

Lucrul �n re?ea �n vederea sustenabilit??ii. O ini?iativ? de RSI interesant? din industria cimentului este Ini?iativa de Sustenabilitate �n Industria Cimentului (CSI), promovat? de Consiliul Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Sustenabil?, ?i mai ales de cele 24 de companii membre din industria cimentului, care �?i desf??oar? activitatea �n peste 100 de ??ri. Ini?iativa are o agend? de ac?iuni care se focalizeaz? mai ales pe CO2 ?i protec?ia climei, utilizarea responsabil? a combustibililor ?i a materiilor prime, s?n?tatea ?i protec?ia lucr?torilor, monitorizarea ?i reducerea emisiilor, impactul local asupra terenului ?i comunit??ilor.

Monitorizarea s?n?t??ii ?i siguran?ei ocupa?ionale. Unul dintre principalele aspecte legate de s?n?tate ?i siguran?? �n industria cimentului este nivelul accidentelor grave ?i mortale la locul de munc?, ?i consecin?ele negative ale acestora asupra dezvolt?rii activit??ilor. Ini?iativa de Sustenabilitate �n Industria Cimentului a publicat un document intitulat Siguran?a �n Industria Cimentului: Ghid pentru m?surare ?i raportare. Acesta este un ghid pentru monitorizarea ?i raportarea accidentelor la locul de munc?, �n vederea �mbun?t??irii performan?ei companiilor ?i a transparen?ei �n acest domeniu. �n urma unei abord?ri detaliate, documentul identific? indicatori specifici pentru monitorizarea s?n?t??ii ?i siguran?ei la locul de munc?, care privesc nu doar angaja?ii direct, ci ?i angaja?ii indirect, apar?in�nd furnizorilor sau subcontractan?ilor, ?i civilii care pot fi implica?i �n accidente. Documentul propune metodologia de calculare a Accidentelor mortale ?i a Accidentelor cu pierderea timpului de lucru. Membrii ini?iativei au raportat 100% date de s?n?tate ?i siguran?? la locul de munc? ?i le-au f?cut publice.

Managementul bunelor practici pentru implementarea elementelor de siguran?? pentru conduc?torii auto. O practic? util? de RSI este �mp?rt??irea de informa?ii pentru a ajuta companiile s?-?i �mbun?t??easc? comportamentul. Ini?iativa de Sustenabilitate �n Industria Cimentului a publicat Ghidul de Implementare a Elementelor de Siguran??, adoptat de to?i membrii CSI. Documentul include dou? ghiduri; primul, intitulat Ghidul de Management pentru implementarea elementelor de siguran?? pentru conduc?torii auto, define?te reguli specifice pentru evitarea riscurilor de siguran?? ?i se adreseaz? conduc?torilor auto:

1. R?m�nerea �n stare de alert? ?i Prevenirea oboselii, neutilizarea unui autovehicul dac? conduc?torul auto nu este suficient de odihnit ?i �ntr-o stare de alert?.

2. Conduc?torii auto nu utilizeaz? autovehiculul dac? sunt sub influen?a alcoolului, drogurilor sau oric?rei alte substan?e care �i pot �mpiedica s? conduc? autovehiculul �n siguran??.

3. Conduc?torii auto sunt responsabili pentru asigurarea faptului c? to?i pasagerii poart? centura de siguran??, atunci c�nd autovehiculul este �n mi?care ?i sunt precau?i �n cazul autovehiculelor care nu sunt echipate cu centuri sau sunt �n mi?care.

4. Conduc?torii auto nu accept? pasageri �n autovehiculele de firm? dac? nu primesc permisiunea companiei.

5. M?rfurile transportate sunt bine ancorate ?i respect? restric?iile de greutate indicate de produc?torul autovehiculului sau conform legisla?iei na?ionale dac? aceasta este mai restrictiv?.

6. Conduc?torii auto respect? regulile de circula?ie (de ex. limit?rile de vitez?, semnele de oprire) la locul de munc? ?i �n afara acestuia.

7. Se interzice utilizarea telefoanelor mobile, inclusiv transmiterea de SMS-uri �n timpul conducerii autovehiculului. Sunt permise ascultarea ?i r?spunsul pasive la urgen?e opera?ionale cu utilizarea dispozitivelor tip hands-free, sta?ii radio ?i sta?ii de emisie recep?ie pe unde scurte, utilizate la minim pentru a comunica ?i controla pericolele ?i riscurile.

8. Conduc?torii auto poart? haine vizibile atunci c�nd lucreaz? �n aer liber sau �n apropierea autovehiculelor �n mi?care conform cerin?elor de zi sau noapte.

Ce de-al doilea, intitulat Ghidul de Management pentru Implementarea Elementelor de Siguran?? pentru Manageri, include urm?toarele reguli:

1. managerii de la toate nivelurile din companie definesc clar rolul, responsabilitatea ?i r?spunderea pentru managerii numi?i conform organigramei (Pre?edin?i ?i Comitete Executive, Directori & Manageri de Logistic?, Departamentul de S?n?tate ?i Siguran??).

2. Ei conduc procesul de calificare ?i selec?ie a conduc?torilor auto asigur�ndu-se c? solicitantul de?ine clasa adecvat? de permis auto; analizeaz? accidentele din trecut �nainte de selectarea �n vederea interviului; se asigur? de s?n?tatea, vederea ?i starea fizic? a candidatului ?i competen?a ?i atitudinea acestuia la momentul recrut?rii; testeaz? cuno?tin?ele ?oferului cu privire la regulile locale de circula?ia, sau la Codurile Autostr?zilor acolo unde este cazul.

3. To?i conduc?torii auto beneficiaz? de o formare ini?ial? cu privire la condus, odat? cu formarea continu? pe baza evalu?rii riscurilor, ?i pentru medii cu risc ridicat ?i poate fi nevoie de formare suplimentar? pe autovehicule specializate.

4. Atunci c�nd se selecteaz? autovehiculul se ?ine cont de urm?toarele echipamente: tetiere (la toate scaunele), air bag-uri (cel pu?in pentru conduc?torul auto), oglinzi retrovizoare pentru conduc?torul auto ?i pasager, fr�ne anti-blocare.

5. Companiile se vor asigura c? toate autovehiculele se afl? �ntr-o stare adecvat? conform planului de �ntre?inere a acestora, ce include verific?ri zilnice ?i s?pt?m�nale efectuate de conduc?torul auto, ?i programe planificate de �ntre?inere cu standarde clare ?i perioade minime �ntre momentele de servisare. �ntre?inerea include asigurarea pieselor de schimb folosite pe autovehiculele de firm?, mai ales a elementelor critice pentru siguran?? cum ar fi fr�nele sau anvelopele, ?i monitorizarea durabilit??ii pieselor ?i a defectelor autovehiculului, astfel �nc�t problemele existente sau poten?iale s? fie identificate pentru upgradarea �n consecin?? a autovehiculelor, a componentelor sau regimurilor de �ntre?inere.

6. Autovehiculele trebuie verificate ?i inspectate ca rutin?. Verific?rile �nainte de plecare sunt obligatorii pentru toate companiile pentru a se asigura c? autovehiculul este �n bune condi?ii de rulare �nainte de a porni la drum. Acestea includ verificarea vizual? a ro?ilor ?i anvelopelor (de ex. prezoane ?i �n?l?imea filetului), faruri ?i pozi?ii, parbriz, oglinzi ?i ?terg?toare, claxon, caroserie ?i sisteme cu fluid, fr�ne ?i fr�na de m�n?, direc?ie. Conduc?torul auto ar trebui s? corecteze defectele minore ( de ex. completarea fluidelor), precum ?i s? completeze o list? de verificare pentru raportarea defectelor. Se recomand? existen?a unui sistem de management pentru a se asigura c? verific?rile anterioare plec?rii sunt efectuate.

7. Companiile ar trebui s? instaleze un Sistem de Monitorizare �n interiorul autovehiculului aprobat (IVMS) sau un Tahometru care s? �nregistreze datele de c?l?torie care vor fi analizate ?i discutate cu conduc?torii auto ?i supervizori, pe baza unei metodologii ce porne?te de la riscuri.

8. Un plan de management al traficului rutier se reg?se?te la toate punctele de lucru ale companiei unde este nevoie de ?ofat pentru a separa persoanele de autovehiculele �n mi?care.

9. Se recomand? ca toate companiile s?-?i revizuiasc? strategia de logistic? ?i s? ?in? cont dac? modific?rile din tipul transportului folosit, tipul vehiculului sau din sistemul de aprovizionare ?i livrare pot reduce expunerea la riscul de a conduce pe ?osele f?r? a afecta performan?a companiei. Acolo unde este cazul, companiilor li se recomand? adoptarea unui Plan de Management al Traseului.

�n cele din urm?, 60% din accidentele mortale survin �n r�ndul contractorilor. Membrii CSI au definit Ghidul de Implementare a Elementelor de Siguran?? pentru Managementul Contractorilor, care stabile?te diferitele faze ale managementului contractorilor �n privin?a standardelor de siguran??.

Definirea unei Politici de S?n?tate ?i Siguran??. Companiile �?i definesc o politic? general? de S?n?tate ?i Siguran?? de care ar trebui s? se ?in? cont atunci c�nd se iau decizii �n cadrul companiei. Aceast? politic? define?te obiective, ?inte ?i termene generale ?i specifice de atins �n ceea ce prive?te prevenirea problemelor de s?n?tate ?i siguran??. Majoritatea companiilor ?i-au definit o Politic? a Siguran?ei sau o politic? mai complet? de s?n?tate ?i siguran??, numit? �n unele cazuri �Ambi?ia pentru Sustenabilitate� sau �Harta rutier? a siguran?ei� �n care �?i definesc principiile ?i obiectivele pe aceast? tem? ?i ac?iunile specifice pentru atingerea acestora. Unele dintre aceste companii solicit? contractorilor s? aplice acelea?i politici de s?n?tate ?i siguran?? cu scopul de a le da acestora un exemplu ?i de a r?sp�ndi acelea?i valori. Pentru majoritatea companiilor din industria cimentului, cel mai frecvent obiectiv este �mbun?t??irea continu? ?i monitorizarea regulat? a progresului �nregistrat, declararea obiectivului de �Zero accidente� (Cementir, Italcementi, Cimpor).

Promovarea S?n?t??ii ?i Siguran?ei Ocupa?ionale. Aceasta include promovarea continu? a S?n?t??ii ?i Siguran?ei Ocupa?ionale �n r�ndul angaja?ilor, dar ?i a celorlal?i factori implica?i externi. Instrumentele de promovare sunt reprezentate de Regulile de Aur pentru Siguran?? care apar pe toate paginile de internet ale companiilor, sau unele manuale procedurale mai specifice, cum ar fi Manualul de management al siguran?ei. O alt? bun? practic? implementat? de Aalborg Portland�s, se refer? la crearea unui instrument bazat pe internet pentru gestionarea planurilor de ac?iune ce au leg?tur? cu Studiile la locul de munc?; rezultatele proiectului au constat �ntr-o baz? de date care poate fi accesat? de c?tre to?i angaja?ii, �mbun?t??ind ?i actualiz�nd activit??ile, ?i f?c�nd planurile de ac?iune mai dinamice. �n ceea ce prive?te promovarea extern? multe companii au ini?iative locale cum ar fi Ziua mondial? pentru s?n?tate ?i siguran?? la locul de munc? sau campanii de siguran?? la volan. Numero?i membri CSI au dezvoltat sloganuri ?i signalistic? �de siguran?? cu scopul de a sublinia importan?a siguran?ei.

Formarea �n domeniul s?n?t??ii ?i siguran?ei. O aten?ie aparte a fost acordat? form?rii �n domeniul s?n?t??ii ?i siguran?ei, ?i �mbun?t??irii acestui serviciu prin cerin?ele legale. De exemplu, Italcementi a dedicat 68% din formarea profesional? aspectelor de dezvoltare durabil? ?i mai ales a celor de S?n?tate, Siguran?? ?i Mediu, formarea acoperind diferite teme, printre care prevenirea riscurilor, managementul s?n?t??ii ?i mediului, legisla?ie local?.

Implementarea sistemului de management al s?n?t??ii ?i siguran?ei. Pentru un management responsabil �n domeniul S?n?t??ii ?i Siguran?ei, sunt necesare instrumente de evaluare a riscului, de management, de monitorizare ?i de �mbun?t??ire continu?. Acest proces este deosebit de important pentru m?surarea aspectelor de s?n?tate ?i siguran?? ocupa?ionale ?i include mai multe faze, dintre care o parte central? este dedicat? evalu?rii riscurilor.

Unele companii ?i-au definit, de asemenea, indicatori noi ?i rapoarte specifice pentru a identifica mai bine riscurile �n vederea elimin?rii acestora. Exemplele includ Echipamentul de protec?ie ?i Lucrul la �n?l?ime definite �n 2010 de Italcementi; Raportul de performan?? �n domeniul siguran?ei al Titan Group; Rata de frecven?? a accidentelor cu pierderea timpului de lucru implementat? de Lafarge.

Prin prisma RSI, unele companii implementeaz? ?i certific? �n mod voluntar sisteme de management al s?n?t??ii ?i siguran?ei conform standardului interna?ional OHSAS 18000. OHSAS 18001 care acoper? urm?toarele domenii cheie:

  • Planificare �n vederea identific?rii pericolelor, evaluarea riscurilor ?i controlul riscurilor
  • Definirea unui program de management al OHSAS
  • Identificarea structurii ?i responsabilit??ii
  • Implementarea de activit??i de formare, pentru cre?terea gradului de con?tientizare ?i dezvoltarea de competen?e
  • Dezvoltarea proceselor de consultare ?i comunicare
  • Implementarea controlului opera?ional
  • Definirea vigilen?ei ?i r?spunsului �n cazuri urgente
  • Implementarea m?sur?rii, monitoriz?rii ?i �mbun?t??irii performan?ei

Aten?ia acordat? Contractorilor. Anumite companii acord? o aten?ie deosebit? contractorilor, pentru a se asigura c? acelea?i condi?ii de lucru ?i proceduri de s?n?tate ?i siguran?? ocupa?ionale sunt respectate �n lan?ul de valoare. �n 2009, o ini?iativ? original? a fost implementat? de c?tre Titan Group, const�nd �n crearea unui Legitima?ii de siguran?? pentru to?i angaja?ii unui contractor. Legitima?ia de acces certific? faptul c? angaja?ii de?in toate documentele profesionale ?i licen?ele necesare, ?i c? au absolvit un curs complet de siguran?? la locul de munc?. Ea este acordat? �n urma unei evalu?ri care include ?i audituri la locul de munc?. De asemenea, la Aalborg Portland, �nainte de �nceperea activit??ii, contractorilor externi li se cere s? vizioneze filmul cu privire la siguran?? �n firm?, s? aplice un autocolant pe c??ti ca dovad? c? au urm?rit filmul ?i s? semneze un formular conform c?ruia au fost instrui?i �n domeniul siguran?ei.