Bunele practici în relațiile din industrie și industria cimentului

Acordurile transnaționale. Acordurile cadru interna?ionale (IFA) ?i Acordurile Cadru Europene (EFA) pot fi considerate bune practici de RSI, deoarece ele contribuie la atingerea mai multor rezultate pozitive, cum ar fi:

-�� Promovarea publicit??ii pozitive;

-�� Stabilirea de platforme formale ?i constructive de dialog social cu angaja?ii ?i lucr?torii acestora, ceea ce poate facilita implementarea �n cooperare a ini?iativelor de restructurare, de exemplu; ?i

-�� Adoptarea unei atitudini de �management a riscurilor� pentru a aborda pericolele ?i riscurile poten?iale de transparen??, astfel �nc�t deciziile conducerii locale s? nu prevaleze ?i s? nu submineze obiectivele ?i strategiile globale de RSI.

Negocierea IFA poate fi considerat? debutul unei proceduri de negociere colectiv? la nivel transna?ional; aceste acorduri se aplic? la nivel global, iar Acordurile Cadru Europene (EFA) se aplic? la nivelul Europei ?i sunt semnate de c?tre Federa?iile Europene din Industrie, Consiliile Europene de Lucru ?i/sau de sindicatele na?ionale ?i patronate.

Sindicatele primesc cu bra?ele deschise aceast? nou? genera?ie de acorduri deoarece aceste noi coduri abordeaz? dou? probleme de mare interes pentru sindicate:

-�� �n primul r�nd, prin negocierea acestor acorduri, companiile transna?ionale iau la cuno?tin?? responsabilitatea pe care o au pentru practicile de lucru la nivel interna?ional, chiar dac? anterior companii considerau practicile de lucru o chestiune de dimensiuni locale sau na?ionale;

-�� �n al doilea r�nd, companiile transna?ionale iau la cuno?tin?? responsabilitatea lor fa?? de practicile de lucru cu furnizorii ?i contractorii lor dea-lungul lan?ului de aprovizionare ?i desfacere.

�n general, IFA au �n general de-a face cu un num?r limitat de aspecte cheie ale ILO cu scopul de a asigura drepturi fundamentale, �n mod normal recunosc�nd standardele de lucru de baz? ale ILO �n toate punctele de lucru ale companiei ?i stabilind o rela?ie formal? �ntre corpora?ie ?i sindicat.

�n industria cimentului, un exemplu este reprezentat de Acordul cu privire la protejarea s?n?t??ii lucr?torilor prin buna manipulare ?i utilizare a siliciului cristalin ?i al produselor care �l includ”, semnat pe 25 aprilie 2006 de c?tre asocia?ii din acest sector. Acordul face sugestii procedurale importante pentru evaluarea riscului expunerilor poten?iale la siliciu cristalin la locul de munc?, care trebuie utilizate �n mod regulat pentru asigurarea �mbun?t??irii continue. Procedura de evaluarea a riscului este structurat? pe mai multe faze care includ:

-�� Implementarea de bune practici;

-�� Organizarea unui sistem de supraveghere a s?n?t??ii;

-�� Oferirea de informa?ii, instruc?iuni ?i formare a for?ei de munc?;

-�� Monitorizarea felului �n care Acordul ?i Bunele practici sunt aplicate.

Cele mai frecvente teme abordate la nivel European sunt restructurarea ?i anticiparea schimb?rii: formarea profesional?, mobilitatea ?i condi?iile de lucru; s?n?tatea ?i siguran?a; proceduri ?i dialog social; politica de RSI ?i resurse umane. De exemplu, �n 2005 grupul Lafarge a semnat un acord cu Federa?iile Sindicate Interna?ionale IFBWW, ICEM ?i WFBW pe responsabilitatea social? a �ntreprinderilor ?i rela?ii interna?ionale �n industrie, prin care ?i-a luat angajamentul de a respecta principiile fundamentale definite de organiza?iile interna?ionale, referindu-se mai ales la munca nefor?at?; lipsa discrimin?rii la angajare; interzicerea exploat?rii copiilor prin munc?; libertatea de asociere ?i dreptul la negociere colectiv?; salarii decente; program de lucru; s?n?tate, siguran?? ?i condi?ii de lucru; formarea profesional?. Compania, de asemenea, �?i afirm? angajamentul de ?inere la curent a celorlal?i reprezentan?i cu privire la implementarea acordului.

Crearea de grupuri interne specifice pentru Rela?iile �n industrie sau Monitorizarea RSI. Acestea ar trebui s? fie formate din membrii ai sindicatelor, reprezentan?i ai angaja?ilor ?i reprezentan?i ai patronatului ?i ar trebui s? reprezinte un spa?iu func?ional de discutare a acestor teme specifice. De exemplu, unele companii au �nfiin?at Comitete de RSI sau au numit un observator intern al rela?iilor din industrie.

Implicarea p?r?ilor interesate. Pentru a promova dialogul social �n vederea RSI, companiile ar trebui s? creasc? num?rul �nt�lnirilor consultative dedicate deciziilor ce privesc rela?iile din industrie ?i s? extind? aceste momente implic�nd mai mult lucr?torii, pe reprezentan?ii acestora ?i al?i factori interesa?i, cu scopul de a identifica cele mai bune solu?ii.

Codurile etice. Cu ajutorul acestui document, companiile �?i definesc seturi de valori ?i comportamentele pe care to?i lucr?torii ar trebui s? le respecte pentru ghidarea deciziilor companiei ?i indivizilor, cu scopul de a respecta to?i factorii implica?i �n activitatea companiei. Valorile ?i comportamentele ar trebui dezvoltate cu implicarea lucr?torilor ?i a reprezentan?ilor acestora prin �nt�lniri consultative. Pentru a garanta implementarea codului, adesea se define?te un set de sanc?iuni sau proceduri similare.