Întrebări frecvente cu privire la RSI în industria cimentului

Ce �nseamn? RSI

RSI este acronimul pentru Responsabilitatea Social? a �ntreprinderilor. RSI poate fi definit? ca integrarea voluntar? a aspectelor de mediu ?i sociale �n cadrul activit??ii �ntreprinderii, dincolo ?i deasupra cerin?elor legale ?i obliga?iilor contractuale, �n rela?iile cu toate p?r?ile interesate�.

De ce utiliz?m conceptual de voluntariat?
Nu exist? nici o constr�ngere pentru companii pentru ca aceste s? adopte politici ?i strategii de responsabilitate social?. Compania se angajeaz? �n mod voluntar s? treac? de limitele legii deoarece consider? c? practicile RSI sunt conforme cu propria filosofie ?i scop �n afaceri.

Ce se �n?elege prin nevoi sociale ?i de mediu?
Acestea sunt nevoi adresate companiei cu privire la efectele secundare pe care activitatea sa le are asupra societ??ii sau greut??ile pe care comunitatea local? le �nt�mpin? ca urmare a activit??ii unei companii care �?i desf??oar? activitatea local.

Ce se �n?elege prin activitate?
Acestea sunt nevoi adresate companiei cu privire la efectele secundare pe care activitatea sa le are asupra societ??ii sau greut??ile pe care comunitatea local? le �nt�mpin? ca urmare a activit??ii unei companii care �?i desf??oar? activitatea local.

Ce sunt p?r?ile interesate?
P?r?ile implicate sunt to?i acei subiec?i care, indiferent de motiv, sunt implica?i �n activitatea companiei, cu alte cuvinte ei sunt cei care intr? �n contact cu activitatea companiei �mpreun? cu interlocutori lor.

De ce ar trebui s? ?inem cont de responsabilitatea social??
Pentru c? aten?ia operatorilor, a publicului ?i tuturor p?r?ilor implicate se concentreaz? acum pe integritatea activit??ilor economice ?i a atitudinilor fa?? de aceste angajamente, nu doar asupra ac?ionarilor, ci asupra �ntregii societ??i. Pentru a �mbr??i?a complet aceast? provocare, este important s? se investeasc? mai mult �n capitalul uman, �n mediu ?i rela?iile cu p?r?ile implicate.

La ce se refer? RSI?
Aceast? cultur? se refer? �n primul r�nd la companii: la acele firme care deja au adoptat, poate �n mod incon?tient, comportamente responsabile, �ncuraj�nd o abordare mai coerent? ?i mai structurat?, ?i la acele companii care nu cunosc aceast? cultur?, propun�ndu-le o nou? modalitate de a-?i g�ndi afacerea.

Care este strategia de adoptat?
Organiza?ia care decide s? se confrunte cu responsabilitatea social? poate decide s?: fac? mai pu?in dec�t �i solicit? p?r?ile interesate (strategii reactive); recunoasc? existen?a unui conflict intern/extern �ncerc�nd s? se opun? acestuia (strategii defensive); se adapteze la nevoile p?r?ilor interesate (strategii de adaptare), de exemplu, prin publicarea unui raport social ca rezultat al solicit?rilor unei organiza?ii non-guvernamentale, anticip�nd nevoile acesteia (strategii proactive).

RSI se aplic? exclusiv companiilor mari?
Nu; ceea ce caracterizeaz? RSI este integrarea temelor de responsabilitate social? �n politicile strategice, �n companii multina?ionale mari, precum ?i �n �ntreprinderi mici ?i medii.

RSI se aplic? exclusiv companiilor?
Nu; asocia?iile, funda?iile ?i toate celelalte entit??i legale, prin activitatea lor de zi cu zi pot ac?iona ca ?i catalizator ?i mijloc de transmitere a informa?iilor, cu ?ansa de a r?sp�ndi practicile de RSI membrilor lor. Orice persoan?, organiza?ie, institu?ie interesat? de activit??i economice poate fi considerat? beneficiarul final al politicilor de RSI, deoarece a?tept?rile p?r?ilor implicate pot fi atinse printr-o abordare structurat?.

Care sunt dimensiunile managementului RSI?
�n primul r�nd ele se �mpart �ntr-o dimensiune intern? care acoper? resursele umane, ?i managementul s?n?t??ii ?i siguran?ei, adaptarea la schimb?rile din afaceri, resursele naturale ?i managementul efectelor asupra mediului. �n al doilea r�nd, ele transcend domeniului afacerilor ?i se extind asupra comunit??ilor locale, partenerilor de afaceri, furnizorilor, clien?ilor, consumatorilor, drepturilor omului din �ntregul lan? de aprovizionare ?i desfacere ?i asupra aspectelor de mediu la nivel mondial.

Care sunt cele mai bune practici �n conformitate cu principiile de RSI pentru resursele umane?
Ac?iunile pe parte de resurse umane pot include: sprijin politic pentru persoanele cu dizabilit??i, minorit??i, formare continu?, beneficii pentru angaja?i, etc. Un exemplu practic poate fi dezvoltarea de activit??i legate de informa?ii �n vederea prevenii bolilor, iar angaja?i sunt invita?i �n timpul orelor de program. �n industria cimentului, bunele practici sunt reprezentate de ghiduri cu privire la cerin?ele ?i comportamentele de siguran?? �n munc?, implicarea angaja?ilor �n procesul decizional, �mbun?t??irea mediului de lucru dincolo de cerin?ele legale.

?i pentru Membri/Ac?ionari?
Se pot men?iona urm?toarele exemple: ac?iuni de comunicare legate de capitalul social, implicarea ac?ionarilor �n activit??ile de formare profesional? �mpreun? cu angaja?ii, furnizorii ?i sindicatele; comunicarea clar? a rezultatelor ?i riscurilor posibile pe viitor. Implementarea unor proceduri de conducere transparente ?i �mp?rt??ite poate fi interesant? pentru membri ?i ac?ionari.

?i clien?ii?
Pentru clien?i se pot men?iona: sisteme avansate de CRM (managementul rela?iilor cu clien?ii), analizarea periodic? a nivelului de mul?umire a clien?ilor etc. Un exemplu important poate fi implicarea clien?ilor �n lupta �mpotriva discrimin?rii prin crearea de produse care pot fi folosite de persoane dezavantajate.

?i furnizorii ?i contractorii?
Definirea de politici pentru selectarea furnizorilor ?i contractorilor, respectarea legisla?iei ?i conven?iilor interna?ionale, solicitarea de certificate, verificarea respect?rii conven?iilor ?i legilor, respectarea standardelor de mediu etc. Exemple tipice sunt: controlarea certificatelor din industrie ?i introducerea de premii pentru furnizorii responsabili din punct de vedere social. �n industria cimentului o bun? practic? este instituirea unei Legitima?ii de Siguran?? pentru angaja?ii unui contractor. Acesta este o legitima?ie care certific? faptul c? angaja?ii de?in toate documentele necesare ?i licen?ele profesionale necesare, ?i au absolvit un curs pe teme de siguran?? �n vederea reducerii riscurilor de siguran??.

?i partenerii financiari?
Implementarea politicilor cu privire la dezv?luirea ?i comunicarea c?tre p?r?ile interesate a acelor informa?ii financiare care permit luare de decizii financiare corecte. Un exemplu poate fi stabilirea de �nt�lniri regulate cu partenerii financiari pentru a comunica �n mod deschis rezultatele ?i temele de �mbun?t??it.

Se pot atinge a?tept?rile Administra?iei Centrale ?i Locale?
Da. Exemplele includ semnarea de acorduri ?i / sau memorandumuri cu institu?ii publice; participarea la ?edin?ele de strategie pe teme de dezvoltare local? ?i altele. Un exemplu de bun? practic? poate fi adoptarea codurilor de etic? ?i a sistemelor de control intern care asigur? respectarea legisla?iei.

?i comunit??ile?
Putem men?iona printre altele: deschiderea firmei la comunitatea local?, la universit??i pentru parteneriate ?i proiecte de cercetare; cooperarea interna?ional? ?i programe finan?ate de firme; cooperarea cu asocia?ii pentru sprijin social. Un exemplu �n aceast? direc?ie poate fi oferirea de sprijinul gratuit acordat asocia?iilor sau sec?iilor de spitale sub forma materialelor pentru copii (scaune de copil, paturi de copii ?i mese de schimbat) ?i a juc?riilor.

?i mediul?
Dintre diferitele practici de mediu putem men?iona: politicile de reducere a consumului de energie ?i a factorilor de poluare; formarea profesional? adhoc pentru reciclare ?i pentru reducerea consumurilor �n interiorul ?i exteriorul companiilor. Un exemplu important este adoptarea de politici pentru re�mp?duriri pe baza emisiilor de dioxid de carbon ale companiei. �n industria cimentului alte bune practici sunt reciclarea de?eurilor �n cadrul procesului de ardere a clinker-ului ceea ce poate schimba concentra?iile de metale din produsele cimentoase; aderarea la reglement?rile europene pentru reducerea impactului ?i pentru raportarea pe parte de mediu.

Care sunt sursele principale de impact asupra mediului �n industria cimentului?

Impactul industriei cimentului asupra mediului este cauzat �n principal de consumul de materii prime, c?ldur? ?i energie electric?, ap?, emisiile atmosferice (CO2, praf, NOx ?i SOx), ?i de generarea de de?euri. Pentru a adopta un comportament sustenabil, companiile din aceast? industrie ar trebui s?-?i reduc? ?i gestioneze influen?a asupra mediului.

Ce �nseamn? Analiza Ciclului de Via?? (LCA)?

Este o metod? de evaluare a impactului de mediului ?i nu numai a unui produs asupra zonelor adiacente �n toate fazele procesului de produc?ie, �n cazul industriei cimentului de la extrac?ia materiilor prime p�n? la eliminarea final?.

Ce �nseamn? Declara?ia de mediu a produsului?

Declara?ia de mediu a produsului (EPD) este o abordare standardizat? (ISO 14025) de analizare ?i comunicare a performan?ei de mediu a unui produs sau sistem, ?i se aplic? �n �ntreaga lume tuturor companiilor ?i organiza?iilor interesate. Declara?ia are la baz? Analiza Ciclului de Via?? (LCA) ?i include informa?ii cu privire la impactul de mediu asociat unui produs sau serviciu, cum ar fi achizi?ia de materii prime, utilizarea de energie ?i eficien?a energetic?, con?inutul de materiale ?i substan?e chimice, emisiile �n aer, sol, ap? ?i generarea de de?euri. De asemenea, ea include informa?ii despre produs ?i companie.

Ce sunt sistemele de management al mediului ?i siguran?ei (EHS)?

Sistemele de management al mediului ?i siguran?ei (EHS) sunt sisteme de management implementate de o organiza?ie pentru a monitoriza ?i �mbun?t??i continuu performan?a de mediu ?i condi?iile de s?n?tate ?i siguran?? la locul de munc?. Aceste procese se pot baza pe standarde interna?ionale ca ISO 14001 ?i OHSAS 18000 ?i pot fi verificate de p?r?i externe independente.

Ce sunt afec?iunile sistemelor muscular ?i osos (MSD)?

Afec?iunile sistemelor muscular ?i osos sunt afec?iuni care afecteaz? mu?chii, �ncheieturile, tendoanele, ligamentele ?i nervii ?i sunt cele mai des �nt�lnite probleme de s?n?tate legate de munc? din industria cimentului. Majoritatea acestor afec?iuni se dezvolt? �n timp ?i sunt cauzate fie de activitatea propriu-zis?, fie de mediul de lucru al angaja?ilor. �Ele pot urm?ri ale fracturilor suferite �ntr-un accident. �n mod normal, aceste afec?iuni afecteaz? spatele, g�tul, umerii ?i membrele superioare; mai rar, ele afecteaz? ?i membrele inferioare.

Ce �nseamn? Politica de S?n?tate ?i Siguran???

Este o declara?ie de principii ?i obiective de S?n?tate ?i Siguran?? pe care companiile decid s? le respecte ?i aplice �n strategia lor de afaceri ?i �n activit??ile lor pentru a preveni riscurile de s?n?tate ?i siguran?? ale angaja?ilor.

Ce sunt Acordurile Cadru Interna?ionale (IFA) ?i Acordurile Cadru Europene (EFA)?

Acordurile Cadru Interna?ionale (IFA) sunt acorduri negociate la nivel interna?ional �ntre Corpora?ii Transna?ionale ?i Federa?ii Sindicale Globale; Acordurile Cadru Europene (EFA) se aplic? la nivel European ?i sunt semnate de Federa?ii din Industria European?, Consiliile Europene de Lucru ?i/sau sindicate na?ionale ?i patronate. Acordurile au ca scop stabilirea unei rela?ii continue �ntre p?r?i ?i asigurarea faptului c? companiile semnatare respect? acelea?i standarde pentru to?i angaja?ii lor. Elementul care diferen?iaz? IFA este faptul c? ele se aplic? tuturor ??rilor �n care compania �?i desf??oar? activitatea, indiferent dac? lucr?torii sunt sau nu organiza?i.