Sanatate, sigurantă și RSC in Europa și în sectorul cimentului

1.1  Sanatatea și Siguranță la locul de muncă în Europa

S?n?tatea ?i Siguran?a la locul de munc? reprezint? un subiect central al condi?iilor de lucru ?i este tema central? �n ceea ce prive?te Responsabilitatea Social? a Corpora?iilor. La nivel de institu?ie, �n Europa exist? un grad ridicat de con?tientizare a importan?ei aspectelor de S?n?tate ?i Siguran?? la locul de munc?. �ncep�nd din 1989, Comisia European? a emis prevederi cu privire la aceast? tem?, prevederi axate �n general pe aspecte mai specifice, prin intermediul mai multor directive.

Conform Agen?iei Europene pentru Siguran?? ?i S?n?tate la locul de munc? (2010)[1], 3,2% din popula?ia UE27 (aproximativ 6,9 milioane persoane) cu v�rste cuprinse �ntre 15 ?i 64 de ani care lucrau �n 2006 sau lucraser? p�n? atunci, suferiser? unul sau mai multe accidente de munc? �n ultimele 12 luni.

Dat fiind scenariul european, distribu?ia accidentelor la locul de munc? care au ca rezultat absen?a de la locul de munc? de minim 3 zile (accidente serioase) este mai accentuat? �n Finlanda, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia ?i Rom�nia. �n ceea ce prive?te accidentele letale, de ex. accidente ce conduc la decesul victimelor �n termen de un an de la evenimente, cea mai mare concentra?ie este raportat? �n Cipru, Lituania, Slovenia ?i Suedia.

Conform sondajelor ?i studiilor recente, elaborate ?i publicate �n 2007 cu date din 2006, accidentele la locul de munc? par a afecta mai mult b?rba?ii dec�t femeile �n toate statele membre ale UE27; exist? o diferen?? de 1,8% �ntre b?rba?ii ?i femeile care au raportat un accident la locul de munc? �n anul anterior (2006), ?i situa?ia este mai accentuat? �n Austria, Finlanda ?i Fran?a.

�n ceea ce prive?te v�rsta, angaja?ii tineri cu v�rste cuprinse �ntre 15 ?i 25 de ani sunt cei mai afecta?i de accidentele la locul de munc?, urma?i fiind de grupul celor cu v�rsta cuprins? �ntre 25 ?i 34 de ani ?i 35 ?i 44 de ani, ceea ce confirm? faptul c? experien?a ?i formarea �pe teme de S?n?tate & Siguran?? reprezint? un punct critic de care trebuie ?inut cont atunci c�nd se urm?re?te prevenirea r?nirilor ?i a �mboln?virilor. Compar�nd datele dintre ??ri diferite, se observ? faptul c? grupul mai t�n?r este �ndeosebi afectat �n Austria, Danemarca, Finlanda ?i Fran?a.

Accidentele la locul de munc? cauzeaz? probleme nu doar de s?n?tate a angaja?ilor, ci ?i activit??ile acestora de lucru ?i atitudinea la locul de munc?. Cei 27,5 % de lucr?tori din UE27 au raportat faptul c? cele mai grave probleme de s?n?tate legate de munc? au condus la limit?ri ale felului �n care �?i �ndeplineau activitatea. Tendin?a este mai evident? �n Letonia �(54,9%), Cehia (44,9%), Portugalia (48,1%) ?i Slovenia (47,6).

�n general, cele mai frecvente probleme de s?n?tate ce au leg?tur? cu munca sunt afec?iunile sistemelor muscular ?i osos, care include probleme ale oaselor, �ncheieturilor sau mu?chilor care afecteaz? �n principal spatele, ceafa, umerii, bra?ele sau m�inile ?i picioarele; alte probleme de s?n?tate sunt stresul, depresia ?i anxietatea. Aceste date demonstreaz? c? s?n?tatea lucr?torilor este afectat? nu doar de bun?starea fizic?, ci ?i de aspectul mental. De asemenea, se poate face compara?ie �ntre femei ?i b?rba?i: b?rba?ii sunt �n principal afecta?i de probleme ale oaselor, �ncheieturilor sau mu?chilor care implic? �n principal spatele, iar femeile, sunt afectate mai ales de probleme ale oaselor, �ncheieturilor sau mu?chilor care implic? spatele, umerii, bra?ele ?i m�inile, ?i �ntr-o mare propor?ie, ele sufer? de stres la locul de munc? .

1.2� S?n?tatea ?i Siguran?a la Locul de munc? �n industria cimentului

Compar�nd diferitele industrii (Graficul 1), este important de subliniat faptul c? produc?ia altor produse minerale ne-metalice, industria cimentului, este a doua cea mai afectat? industrie din punct de vedere al ratei inciden?ei accidentelor la locul de munc?, dup? sectorul construc?iilor. ��.

Grafic 1 � Rata standardizat? de inciden?? a accidentelor cauzate de activitate economic? (2005)

Sursa: baza de date Eurostat

De asemenea, �n ceea ce prive?te rata de inciden?? a accidentelor fatale (accidente ce conduc la decese) la locul de munc? �n produc?ia altor produse minerale ne-metalice, industria cimentului, aceasta indic? una dintre cele mai mari valori, imediat dup? agricultur? ?i construc?ii (graficul 2). Aceste informa?ii subliniaz? caracterul serios al aspectelor de s?n?tate ?i siguran?? din aceast? industrie.

Grafic 2 Rata standardizat? de inciden?? a accidentelor fatale cauzate de activitate economic? (2005)

Sursa: baza de date Eurostat

Industria de produc?ie pare mai afectat? de afec?iunile ale sistemelor muscular ?i osos (mai mult de 60% din lucr?tori), dec�t de celelalte probleme de s?n?tate, urm�nd tendin?a general? care caracterizeaz? celelalte industrii.

�n ceea ce prive?te industria cimentului, principalii factori de risc pentru s?n?tate ?i siguran?? care apar �n timpul fazelor opera?ionale ale activit??ilor de producere a cimentului includ[2]:

-������ praful;

-������ c?ldura;

-������ zgomotul;

-������ pericolele fizice;

-������ radierea;

-������ pericolele chimice.

Alte riscuri pentru s?n?tate ?i siguran?? la locul de munc? �n industria cimentului sunt[3]:

-������ alunec?rile, �mpiedic?rile ?i c?derile

-������ impactul cu vehicule;

-������ lucrul la �n?l?ime;

-������ arsurile.

1.3� S?n?tatea ?i Siguran?a la locul de munc? ?i RSC �n industria cimentului

O ini?iativ? de RCS interesant? din industria cimentului este Ini?iativa de Sustenabilitate �n Industria Cimentului (CSI), promovat? de Consiliul Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabil?, ?i mai ales de companiile membre din industria cimentului, 24 de produc?tori principali de produc?tori de ciment care activeaz? �n mai mult de 100 de ??ri. Aceasta conduce o agend? bogat? de ini?iative care se axeaz? �n principal pe urm?toarele domenii de interes:

-�� CO2 ?i protejarea climatului

-�� Utilizarea responsabil? a combustibililor ?i materiilor prime

-�� S?n?tatea ?i siguran?a lucr?torilor

-�� Monitorizarea ?i reducerea emisiilor

-�� Impactul local asupra terenului ?i a comunit??ilor

�n domeniul s?n?t??ii ?i siguran?ei ocupa?ionale, CSI a dezvoltat activit??i ?i ini?iative notabile pentru industrie.

�n 2008 a publicat documentul intitulat Siguran?a �n Industria Cimentului: Ghid pentru M?surare ?i Raportare. Acesta este un ghid pentru monitorizare ?i raportarea accidentelor la locul de munc? �n vederea �mbun?t??irii performan?ei companiilor ?i a transparen?ei �n acest domeniu. Urm?rind o abordare complet?, documentul identific? factori specifici pentru monitorizarea siguran?ei ?i s?n?t??ii la locul de munc?, ceea ce �i prive?te nu doar pe angaja?i direct, ci indirect ?i pe lucr?torii furnizorilor sau subcontractorilor lor ?i persoanele civile care pot fi implicate �n accidente.

-������ Accidente soldate cu deces: Num?rul de accidente mortale ale angaja?ilor direc?i; Rata accidentelor mortale, angaja?i direct; Num?rul accidentelor mortale ale angaja?ilor indirec?i (furnizori ?i subcontractori); Num?rul de accidentelor mortale pentru un ter?

-������ accidente cu pierderea timpului de lucru: frecven?a accidentelor cu pierderea timpului de lucru; �indice de severitate pentru accidente cu pierderea timpului de lucru rate; accidente cu pierderea timpului de lucru pentru angaja?ii indirec?i.

�n 2009 re?eaua CSI a lansat Ini?iativa CSI pentru Siguran?a conduc?torilor auto ?i a contractorilor, cu scopul de a r?sp�ndi ac?iunile de �mbun?t??ire privind S?n?tatea ?i Siguran?a Ocupa?ionale spre ace?ti actori; importan?a acestui fapt se bazeaz? pe faptul c? 47% din accidentele mortale CSI din 2008 aveau leg?tur? cu traficul / sta?iile mobile, iar 60% din aceste accidente se �nregistrau �n r�ndul contractorilor[4].

Companiile membre ale CSI au decis s? �?i ia angajamentul de a elimina accidentele legate de condus prin implementarea de Bune Practici specifice prin Ghidul de Implementare a Elementelor de Siguran?? ?i raport?ri publice regulate cu privire la progresul tuturor companiilor.

Documentul include dou? ghiduri: primul, intitulat Ghidul de management pentru implementarea elementelor de siguran?? pentru ?oferi, define?te regulile specifice de evitare a riscurilor de c?tre conduc?torii auto, cel de-ale doilea este Ghidul de implementare a elementelor de siguran?? pentru managementul contractorilor, care are la baz? diferitele faze ale managementului contractorilor cu privire la standardele de siguran??.


[1] Informa?iile raportate de c?tre Agen?ia European? pentru Siguran?? ?i S?n?tate la Locul de munc? se refer? Sondajul For?ei de Lucru (LFS) 2007 care furnizeaz? informa?ii anuale cu privire la ocuparea locurilor de munc? ?i variabilele asociate �n Statele Membre ale UE. LFS 2007 acoper? cele 27 State Membre ale Uniunii Europene, Norvegia ?i Croa?ia.

[2] IFC, 2007, Ghidul de mediu, s?n?tate ?i siguran?? pentru Produc?ia de Ciment ?i Var

[3] Ian Marlowe ?i David Mansfield,2002, Substudiul Spre o industrie sustenabil? a cimentului: �mbun?t??irea Performan?ei privind Mediul, S?n?tatea & Siguran?a

[4]http://www.wbcsdcement.org/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=229