Documente cheie ale RSI

DOCUMENTE CHEIE ALE RSI

Responsabilitatea Socială a Întreprinderii (RSI), cunoscută prin conceptul de Business durabil şi responsabil, este definită de Comisia Europeană astfel: “Un concept prin care companiile, în mod voluntar, iau în consideraţie aspectele sociale şi de mediu în operaţiunile lor de business şi în interacţiunile acestora cu stakeholders lor”

(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm).

Documentele cheie ale Uniunii Europene în materie de RSI, disponibile mai jos, sunt Cartea Verde din 17 August 2001 şi trei comunicări ale Comisiei europene din anii 2002, 2006 şi 2010.

CARTEA VERDE. PROMOVAREA UNUI CADRUL EUROPEAN PENTRU  RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ÎNTREPRINDERILOR, COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE, BELGIA, 17.08.2001, COM(2001) 366 FINALĂ (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf)

Cartea verde “Promovarea unui cadru european pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor”, dezvoltă o reflecţie cu privire la responsabilitatea întreprinderilor din punct de vedere social şi de mediu, într-un context economic de schimbări industriale la nivel mondial.

O CONTRIBUŢIE A ÎNTREPRINDERILOR LA DEZVOLTAREA DURABILĂ; COM(2002) 347 FINALE (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0347:FIN:en:PDF)

Comunicarea Comisiei cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor din iulie 2002 stabileşte contribuţia întreprinderilor la dezvoltarea durabilă. Aceasta reprezintă rodul consultărilor promovate cu un an înainte prin Cartea verde.

Implementarea parteneriatului pentru creştere şi muncă: să facem din Europa un pol de excelenţă în materie de responsabilitate socială a întreprinderii; COM(2006) 136 finale.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:en:PDF)

Comunicarea Comisiei din Martie 2006 cu privire la Implementarea parteneriatului pentru creştere şi muncă: să facem din Europa un pol de excelenţă în materie de responsabilitate socială a întreprinderii inspirată din anii de discuţie şi consultări publice – şi în special de întâlnirile care au avut loc cu ocazia forumului european multi-stakeholder pe tema RSI în anul 2004 – evidenţiază contribuţia fundamentală a RSI în crearea de locuri de muncă bazate pe respectarea egalităţii de şanse, calităţii vieţii, protecţiei mediului şi  coeziunii sociale. În acest mod, RSI reprezintă contribuţia lumii de afaceri la atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia de la Lisabona şi de la Gothenburg. De asemenea, Comunicarea lansează The European Allinace for CSR (http://www.csreurope.org/pages/en/alliance.html) pentru împărtăşirea de experienţe de RSI şi de bune practici.

EUROPA 2020, O STRATEGIE PENTRU O CREŞTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ŞI INCLUSIVĂ, COM(2010) 2020 def.(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF

Comunicarea Europa 2020, o strategie pentru o creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă este strategia de creştere pe care o va adopta Europa şi celelalte state membre în următorul deceniu. Strategia 2020 stabileşte cinci  obiective reprezentând direcţiile care trebuie urmate şi rezultatele care trebuie obţinute în vederea susţinerii unei creşteri competitive şi durabile. Acestea privesc: ocuparea forţei de muncă, cercetarea, inovarea, schimbările climatice şi energia, educaţia şi lupta împotriva sărăciei.

Lasa un raspuns